In september 2020 hebben wij u als DC Vastgoed voor het eerst geïnformeerd over de ontwikkellocatie Ter Sype. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is in de tussentijd het nodige gedaan en ook veranderd waarover we u graag willen informeren.

Werken en Wonen

Door de beperkte mogelijkheden is de focus van woningbouw deels verlegd naar een mix van werken en wonen. Uitgangspunt blijft het realiseren van een maximaal aantal woningen met een gezonde mix in aanbod voor de behoefte vanuit de verschillende doelgroepen. Inmiddels zijn we gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken waarvan de resultaten langzamerhand binnenkomen.

Kadernotitie

De Gemeenteraad heeft op 9 februari 2022 de zogenaamde ‘Kadernotitie Ter Sype’ vastgesteld. Dit document is samen met betrokken bewoners tot stand gekomen en geeft richting aan de ontwikkelambities voor Ter Sype. Bij de ontwikkeling zullen we zoveel als mogelijk aansluiten bij deze ambities.

Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024 verschuift de verantwoordelijkheid voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat meer naar de gemeente. Praktisch houdt dit in dat we meer mogelijkheden hebben om woningen in Ter Sype te ontwikkelen waarbij we de rechten van het vliegveld zullen respecteren.

Beeldvormende sessie 23 november 2023

Op 23 november zal om 20.00 uur in het gemeentehuis een zogenaamde Beeldvormende sessie voor de Raad plaatsvinden waar wij een Ruimtelijk Raamwerk presenteren dat laat zien welke behoefte aan wonen kan worden ingevuld en tevens werken mogelijk zal zijn.

Nadere informatie omtrent deze sessie die u kunt bijwonen kunt u vinden op de website van de Gemeente: https://wijdemeren.raadsinformatie.nl.